کاتالوگ اتصالات پیچی

در این کاتالوگ تمامی اطلاعات مربوط به اتصالات پیچی تولیدی سهندآسا به صورت کامل قرار داده شده است.

کاتالوگ اتصالات جوشی

در این کاتالوگ تمامی اطلاعات مربوط به اتصالات جوشی تولیدی سهندآسا به صورت کامل قرار داده شده است.

کاتالوگ تی اف پلی اتیلن

در این کاتالوگ تمامی اطلاعات مربوط به تی اف تولیدی سهندآسا به صورت کامل قرار داده شده است.