کاتالوگ لوله های پلی اتیلنی

در این کاتالوگ تمامی اطلاعات مربوط به لوله های پلی اتیلنی  به صورت کامل قرار داده شده است.

کاتالوگ اتصالات جوشی

در این کاتالوگ تمامی اطلاعات مربوط به اتصالات جوشی تولیدی سهندآسا به صورت کامل قرار داده شده است.

کاتالوگ اتصالات پیچی

در این کاتالوگ تمامی اطلاعات مربوط به اتصالات پیچی  تولیدی سهندآسا به صورت کامل قرار داده شده است.

کاتالوگ نوار تیپ پلاک‌دار و بغل‌دوخت

در این کاتالوگ تمامی اطلاعات مربوط به نوار تیپ به صورت کامل قرار داده شده است.

کاتالوگ شیر پلیمری

در این کاتالوگ تمامی اطلاعات مربوط به شیرهای پلمیری  به صورت کامل قرار داده شده است.

کاتالوگ لی‌فلت و لوله نخدار

در این کاتالوگ تمامی اطلاعات مربوط به لی‌فلت و لوله نخ‌دار  به صورت کامل قرار داده شده است.