تجهیزات تخصصی آزمایشگاه سهند آسا

آزمایشگاه سهند آسا با برخورداری از کامل ترین تجهیزات آزمون و اندازه گیری ونیرو هی متخصص، فنی ومجرب جهت تست لوله و اتصالات پلی اتیلنی و pvc و لوله های کاروگیت میباشد.

این آزمایشگاه دارای مجوز آکرودیته از سازمان استاندارد می باشد.

دستگاه MFR:

دستگاه MFR

دستگاه تعیین مقاومت ESCR پلی اتیلن :

دستگاه تعیین مقاومت ESCR پلی اتیلن

دستگاه انکو باتور:

دستگاه انکو باتور

دستگاه آون:

دستگاه آون

دستگاه تعیین دمای نرمی ویکت:

دستگاه تعیین دمای نرمی ویکت

ترازوی دیجیتالی با دقت 0/0001 گرم:

ترازوی دیجیتالی

دستگاه سنجش درصد عبور نور:

دستگاه سنجش درصد عبور نور

دستگاه OIT:

تست OIT

دستگاه آزمون تعیین مقدار دوده وپر کننده:

دستگاه آزمون تعیین مقدار دوده و پر کننده

دستگاه یونیور سال(کشش/فشار/خمش):

دستگاه یونور سال

دستگاه آزمون سقوط آزاد وزنه:

دستگاه آزمون سقوط آزاد وزنه

دستگاه تست فشار هیدرو استاتیک:

دستگاه تست فشار

ابزار سیر کومتر:

ابزار سیر کومتر

دستگاه ترمو لیزر :

ابزار ترموتر لیزری