اتصالات-پیچی

 

اتصالات پلی اتیلن پیچی:

از اتصالات پیچی پلی اتیلن در سیستم های آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی استفاده میشود. مخصوصا در پروژه های کوچک تر که استفاده از دستگاه جوش و پرداخت هزینه های نیروی ماهر کاربر دستگاه جوش صرفه اقتصادی ندارد اتصالات پیچی میتوانند بهترین انتخاب باشند.